Vertrouwen in de toekomst: gevolgen regeerakkoord voor onze branche

Op dinsdag 10 oktober hebben VVD, CDA, D66 en de CU hun plannen voor de komende kabinetsperiode bekend gemaakt. Wij hebben partijen meegegeven om ondernemers meer ruimte te geven voor sociaal en inclusief werkgeverschap. Dit zien wij terug in de plannen. Er wordt geïnvesteerd in het versterken van de arbeidsmarkt. Ondernemers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche willen samen met het nieuwe kabinet werken aan een gezonde economie en een goed functionerende arbeidsmarkt. We blijven de uitwerking kritisch volgen.

Hoofdlijnen van het regeerakkoord

De ambitie van de partijen bestaat uit vier hoofdlijnen. Waarbij partijen aangeven dat politiek moet gaan over Nederland én Nederlanders en minder over cijfers en Den Haag. Dat is wat mensen vragen. En dat is ook het uitgangspunt van dit regeerakkoord. Nederland moet niet alleen vooruit gaan in de statistieken, Nederlanders moeten dat ook zelf ervaren.

 1. Er wordt geïnvesteerd in de voorzieningen die van ons allemaal zijn. Iedereen moet zich verzekerd weten van een veilige, zorgzame en hechte samenleving
 2. Er wordt voor zekerheid en kansen in een nieuwe economie hervormd. Er zal periodiek onderhoud plaatsvinden aan arbeidsmarkt, pensioenen en de woningmarkt.
 3. Er wordt werk gemaakt van een ambitieus klimaatbeleid. Nederland wordt duurzaam.
 4. Er wordt gewerkt aan een herkenbaar Nederland in een sterke internationale inbedding.

Plannen die relevant zijn voor schoonmaak-en glazenwassersbedrijven

Hieronder volgt een selectie van de voor onze branche meest relevante punten uit het regeerakkoord:

 • Het kabinet gaat verder met het beleid om laaggeletterdheid terug te dringen. Het budget hiervoor wordt met 5 miljoen per jaar verhoogd. We zien graag dat er ook budget gaat naar sectoren die zelf investeren in taal, zoals de schoonmaakbranche.
 • Wij zijn blij met de aandacht voor versoepeling van het ontslagrecht, de administratieve lastenverlichting en de meer gebalanceerde benadering van de transitievergoeding. Maar we hebben wel zorgen over de kostenstijging die hiermee gepaard gaat. Er is goed geluisterd naar de problemen die MKB’ers ervaren in de transitievergoeding.
 • Wij zijn blij dat voor kleine werkgevers de loondoorbetaling bij ziekte wordt teruggebracht naar een jaar. De WGA gaat van 10 naar 5 jaar, dit levert een verkleining van het werkgeversrisico, waar wij altijd voor gepleit hebben en zien dit als een stap in de goede richting. Wij zullen als sector er op aandringen dat bij de definitie van kleine werkgever rekening wordt gehouden met de parttimefactor van het personeel van het bedrijf om tegemoet te komen aan werkgevers waar veel deeltijders werken.
 • De maatregelen die voorgesteld worden om mensen vanuit de WIA en WGA sneller aan het werk te helpen, kunnen we waarderen, omdat daarmee risico’s voor werkgevers worden verminderd.
 • De Wet DBA wordt aangepast waardoor er meer zekerheid is voor de ZZP’ers zelf en voor de inleners.
 • Het voorstel om mensen met een arbeidsbeperking langer mee te laten tellen voor de banenafspraak vinden wij positief.
 • Wij vinden het positief dat opleiden van werknemers beloond wordt met een lastenvermindering op de transitievergoeding.
 • De voorstellen rondom leeftijdsbewust personeelsbeleid sluiten aan op de afspraken die we in de CAO hierover hebben opgenomen.
 • Wij pleiten al een geruime tijd voor het vergroten van de capaciteit en inzet van de Inspectie SZW voor handhaving en fraudebestrijding. We zien in het regeerakkoord hiervoor plannen terug. Dit gaat gepaard met minder administratieve lasten en toezichtslasten. Wij vinden het belangrijk dat er ook inzet gaat naar veilig en gezond werken in onze sector, met extra aandacht voor de gespecialiseerde reinigingsactiviteiten.
 • Wij zijn het eens met de inzet op een internationaal gelijk speelveld voor werknemers. Dit voorkomt concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
 • Er komt een nieuw pensioencontract dat nader wordt uitgewerkt.
 • Aanbesteden door de overheid moet toegankelijker worden voor het MKB.
 • De algemeen belangbepaling in de Wet Markt en Overheid wordt aangescherpt. Wij hopen dat de overheid zich minder op de markt begeeft als dat niet nodig is.
 • Verlagen van dividendbelasting is een administratieve verlichting voor bedrijven.
 • Onderhoud en glasbewassing aan het interieur van woningen zal last ondervinden van de verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9%. Wij betreuren dat.
 • Het aangescherpte inburgeringsbeleid zorgt dat statushouders sneller beschikbaar komen voor een toch al krappe arbeidsmarkt. De schoonmaakbranche biedt deze mensen een warm welkom op de arbeidsmarkt van de schoonmaakbranche.

Klik hier voor het gehele regeerakkoord

Lees hier de nieuwsbrief van MKB Nederland over het Regeerakkoord

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie