Terugblik speerpunten reconditionering 2016

In 2016 is het Platform aan de slag geweest met:

x CAO: onze wensen zijn ingebracht en deels verwerkt in het specialistendeel van de CAO. Onze wensenlijst was aanvankelijk langer dan wat er is overeengekomen, maar wij zullen voor de volgende CAO in een voortijdig stadium de dialoog aangaan met de vakbonden. Belangrijk is de vakbonden meer te betrekken bij de reconditioneringsbranche. De invoering van het spaarurensysteem (max 100 uur voor een fulltimer) geeft de reconditioneringsbranche meer flexibiliteit in de uitvoering van haar werkzaamheden.

x Opleidingen: per 1 januari 2017 is de brede vakopleiding verdwenen en kennen we een basisvakopleiding met aanvullende modules. We hebben meegewerkt aan het opstellen van de eind- en toetstermen waarin beschreven staat welke kennis en vaardigheden medewerkers nodig hebben om hun vak uit te oefenen. Dat is de basis voor de examens waarmee een branche-erkend diploma kan worden behaald.

x Code: we zijn bezig geweest om de Code Verantwoordelijk Marktgedrag onder de aandacht te brengen van het Verbond van Verzekeraars en individuele verzekeraars. Doel is om de doorgeschoten marktwerking tegen te gaan. De Code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen aan. Het mooiste zou zijn geweest als het Verbond de Code overkoepelend zou omarmen. Hier blijkt echter vooralsnog onvoldoende draagvlak voor. Daarom steken we nu in op het voeren van gesprekken met individuele verzekeraars over de Code.

x Communicatie: De eerste Nieuwsbrief reconditionering is verschenen op 21 maart 2016. Verder zijn we een communicatieplan aan het maken voor reconditionering dat past binnen de kaders van het communicatieplan van OSB breed. Qua bijeenkomsten hebben we een ledenbijeenkomst (alleen voor OSB-leden) gehad op 21 april 2016 en een geslaagde brede themabijeenkomst op 6 oktober 2016 in Soest.

x Lobby: speerpunten zijn NIVRE en het Verbond van Verzekeraars. Doel is om als Platform aanspreekpunt/loket te zijn van deze partijen en om de relatie te verbeteren. Eerste contacten en/of gesprekken hebben in 2016 plaatsgevonden.

x Stichting Salvage: diverse gesprekken hebben plaatsgevonden met Brenda Reinders en Geerlof van Loo over kwaliteitscriteria schadestopbedrijven. Geerlof heeft tijdens de brede themabijeenkomst in het najaar hier ook een presentatie over gehouden.

x  Facturatieproces: doel is om het betalingsproces te versnellen. Inmiddels hebben de eerste gesprekken met verzekeraars plaatsgevonden om proactief te sturen op procesverbeteringen. Dit nadat dit onderwerp eerst uitvoerig besproken is in de werkgroep facturatie.

x Coördinatie rampen: het platform heeft ideeën om nadere invulling te geven aan het nationale rampenplan. Hiervoor is een document opgesteld dat onlangs besproken is met de Stichting Salvage.

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms