Oproep: OSB zoekt nieuwe bestuursleden

Door het (aankomende) vertrek van bestuursleden, zijn in het Algemeen Bestuur van OSB drie vacatures ontstaan. Voor de invulling van de vacatures worden kandidaten gezocht vanuit MKB bedrijven in de algemene schoonmaak. In onderstaand bericht staat meer informatie over het profiel en de selectieprocedure voor deze vacatures.

Het Algemeen Bestuur van OSB bestuurt de vereniging en is vanuit die taak verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van de vereniging. Het is dus van groot belang dat het bestuur een goede afspiegeling vormt van het ledenbestand en de verschillende specialismen daarbinnen. Een bestuurslid wordt voor een periode van vier jaar benoemd, met twee keer een mogelijkheid tot verlenging met vier jaar.

Profiel van de kandidaten
Voor de invulling van de vacatures zijn we op zoek drie kandidaten. De kandidaten dienen een vertegenwoordiging te zijn van een MKB bedrijf. Twee van een groter MKB bedrijf en één van een kleiner MKB bedrijf in de algemene schoonmaak.

Voor de vacatures van bestuurslid, is OSB op zoek naar kandidaten die:

  • actief werkzaam zijn in de branche bij een OSB-lid
  • zitting hebben in de directie van het desbetreffende lid, bij voorkeur in de positie van Directeur-Groot-Aandeelhouder
  • beschikken over visie en draagvlak
  • generalist zijn (geen vakspecialist)
  • OSB indien gewenst extern willen vertegenwoordigen
  • in staat zijn om in het collectieve belang van de sector te besturen
  • op de hoogte zijn van de praktijk en de specifieke problemen en/of thema’s die in de praktijk voorkomen
  • over voldoende tijd beschikken om het bestuurslidmaatschap te vervullen
  • algemene kennis hebben op het vlak van financiën, innovatie, arbeidsvoorwaarden en algehele bedrijfsvoering
  • bestuurlijke ervaring is gewenst maar niet noodzakelijk.

Het tijdbeslag bestaat uit het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur (5 per jaar), het bijwonen van de Algemene Ledenvergaderingen (2) en eventueel andere (leden) bijeenkomsten.
OSB streeft naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur. Met daarin een goede afspiegeling van de achterban naar grootte van het bedrijf, specialisme en regionale spreiding. Maar er wordt ook gekeken naar een goed evenwicht in het team in de verdeling man/vrouw, leeftijd, kennis en competenties.

Aanmelden
Heeft u interesse in één van deze bestuursfuncties? Dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen aan Hanny van den Berg, secretaris van de kandidaatstellingscommissie. In deze mail zien we graag uw motivatie en CV tegemoet. Voor vragen, kunt u contact opnemen met Hanny van den Berg via 073-648 38 50. De uiterste inzenddatum is 1 oktober 2019.

Meer informatie over:

Inzendtermijn
De inzendtermijn sluit op 1 oktober 2019. Kandidaten kunnen op verzoek een oriënterend gesprek voeren met de secretaris van de kandidaatstellingscommissie Hanny van den Berg. Kandidaten die aan het profiel voldoen en na het oriënterend gesprek geïnteresseerd zijn in de functie krijgen een tweede, (selectie) gesprek met de kandidaatstellingscommissie bij voorkeur in het eigen bedrijf van de kandidaat. Deze gesprekken zullen medio oktober plaatsvinden.
Deze commissie bestaat uit: Hanny van den Berg, Erwin Wigbold (voormalig bestuurslid).
De geselecteerde kandidaten worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Na goedkeuring door het Algemeen Bestuur, worden de kandidaten ter definitieve instemming voorgelegd aan de leden van OSB in de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2019. Vanaf die datum worden de aspirant-bestuurders formeel bestuurslid van OSB.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Tags: , ,

Nog geen reacties

Plaats een reactie