Cao-projecten 2019 - 2021

Achtergrond 13 december 2019

Cao-projecten 2019 - 2021

Binnenkort vinden er weer regiobijeenkomsten plaats. Onderdeel van het programma vormt een update van en toelichting op de verschillende projecten. Bovendien krijgt u de kans om als expert mee te doen in een of meer projecten.

Experts

Over de projecten

Tijdens de cao-onderhandelingen zijn met de vakbonden afspraken gemaakt over het starten van verschillende projecten om vraagstukken in de schoonmaaksector aan te pakken. Dat is in het belang voor zowel werkgevers als werknemers. De projecten hebben tot doel concrete knelpunten aan te pakken en tegelijkertijd ervaring op te doen hoe dat het beste kan gebeuren. Ook zijn de projecten belangrijk om daadwerkelijk invulling te geven aan de ambitie die we als branche hebben: een duurzame, gezonde en innovatieve branche.

Overzicht projecten

Hieronder vindt u een nadere uitwerking van de Cao-projecten. Nog meer informatie vindt u in het projectenoverzicht (download).

 1. Scholingsfonds Dit fonds biedt schoonmakers de mogelijkheid om te scholen voor een baan buiten de schoonmaakbranche. Ook in deze cao-periode is er budget beschikbaar. Er wordt extra ingezet op schoonmakers van 45 jaar en ouder. Het project wordt uitgevoerd door James Loopbaan. Contactpersoon: Hermien Dautzenberg.
 2. Modulaire inrichting opleiding leidinggevende Om meer leidinggevenden in staat te stellen het examen te halen wordt onderzocht welke onderwerpen in een basiscursus thuis horen en welke onderwerpen in een aanvullende module kunnen worden aangeboden. Inmiddels is dit programma afgerond. Contactpersoon: Jeroen Veldboer.
 3. Onderzoek diploma’s basis(vak)opleiding Achterhalen welke bedrijven niet of onvoldoende opleiden. Contactpersoon: Jeroen Veldboer.
 4. Taaltrajecten Ook in deze cao-periode is er budget beschikbaar om werknemers onder werktijd een taal- of schrijftraject te laten volgen. Momenteel is het volledige subsidiebudget al benut. In februari 2020 is er opnieuw gelegenheid om subsidie aan te vragen.
 5. Frequent en grijs verzuim Er worden middelen ontwikkeld om bedrijven en werknemers te ondersteunen bij de aanpak van (met name frequent en grijs) verzuim. Hier hoort ook bij dat werknemers bewust worden gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid.  Contactpersoon: Ilse Mariën.
 6. Commissie  Ziekteverzuim Deze commissie wil een beeld krijgen van de kwaliteit van de verzuimbegeleiding in de branche. Wanneer 75% van de dossiers als voldoende wordt beoordeeld (dus als de juiste procedure is gevolgd) dan wordt de commissie opgeheven. Contactpersoon: Ilse Mariën.
 7. Sociale Eenheid Hierbij gaat het erom de betrokkenheid van medewerkers met de opdrachtgever verder  te vergroten. Contactpersoon: Jeroen Veldboer.
 8. Eerder stoppen met werken Er wordt onderzocht welke (financiële) regelingen en maatregelen nodig zijn om schoonmakers eerder te laten stoppen met werken. Het gaat om schoonmakers waarbij gezond het pensioen halen onder druk staat.
 9. Onderzoek roosteren Er wordt onderzoek gedaan naar gezond en vitaal roosteren in de volcontinue diensten. Contactpersoon: Jeroen Veldboer.
 10. Robotisering Hierbij gaat het om onderzoek naar hoe robots het schoonmaakwerk leuker, lichter en aantrekkelijker kunnen maken. Contactpersoon: Jeroen Veldboer.
 11. Duurzame inzetbaarheid in de glasbewassing: Vervolg op de Arbeidsmonitor glazenwassers waarbij aandacht gekeken wordt naar de werkomstandigheden van de glazenwassers en hoe deze het werk zo inricht dat hij gezond aan het werk kan blijven. Naast werkomstandigheden wordt in een later stadium ook gekeken naar leefstijl. Contactpersoon: Ilse Mariën.
 12. Duurzame inzetbaarheid reconditionering Uitvoeren werknemersonderzoek t.a.v. Arbo, werkdruk, 24/7, fysieke belasting. gerichte advisering werkgevers/werknemers. Contactpersoon: Ilse Mariën.
 13. CAO’s Schoonmaak en Catering Arbeidsvoorwaardenpakket en raam-CAO voor beide sectoren om uitwisseling van werknemers makkelijker te maken. Contactpersoon: Jeroen Veldboer.
 14. Loopbaanpaden in de facilitaire sector Zowel opdrachtgevers als medewerkers hebben behoefte aan verbreding van takenpakketten. Het gaat om het in kaart brengen van functies, benodigde kennis en competenties in de facilitaire werkveld en een stappenplan maken voor werknemers.Contactpersoon: Jeroen Veldboer.
 15. Ongewenste omgangsvormen Hierbij gaat het om profielen opstellen voor vertrouwenspersoon/klachtencommissies, organisatie intervisies, binding met centrale klachtencommissie. Dit wordt een groot thema voor 2020. SZW zal hier ook intensief op gaan controleren. OSB-contactpersoon: Jeroen Veldboer.
 16. Bewustwording  Veilig werken -ESF Ontwikkeling en uitvoering van een bewustwordingscampagne Veilig Werken (fysieke belasting en ongewenst gedrag). Contactpersoon: Jeroen Veldboer.
 17. Arbeidsmobiliteit -ESF Schoonmakers stimuleren om regie te nemen over eigen duurzame inzetbaarheid. Contactpersoon: Jeroen Veldboer.
 18. Goed gesprek -ESF Werkgevers, leidinggevenden en werknemers zijn in staat goede gesprekken te voeren over duurzame inzetbaarheid. Contactpersoon: Jeroen Veldboer.
 19. Schipholmedewerker Dit project  heeft als doel om te komen tot een allround Schipholmedewerker. Deze medewerker kan verschillende functies bekleden en wordt op deze manier breder (en duurzamer) inzetbaar.
 20. 100 statushouders Minimaal 100 statushouders krijgen werkplek in nieuwe woonomgeving. Contactpersoon: Jeroen Veldboer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen stelt u aan Jeroen Veldboer. Wilt u zich opgeven voor een klankbord- of projectgroep? Mail uw gegevens naar Julian de Corte. Hun contactgegevens staan rechts naast dit artikel.

Gerelateerd