Oproep: meld gebruik Concernregeling NOW 1 bij OSB

Praktijk 20 mei 2020

Oproep: meld gebruik Concernregeling NOW 1 bij OSB

De NOW-regeling (1e tranche) is op dringend verzoek van het bedrijfsleven gewijzigd met betrekking tot de omzetbepaling bij concerns. Op basis van deze wijziging kunnen concerns met minder dan 20% omzetverlies toch een NOW-subsidie aanvragen voor de werkmaatschappij die wel een omzetdaling heeft van ten minste 20%. Voor de toepassing van de aangepaste regeling worden extra voorwaarden verbonden. Dan gaat het om: 

1. Eisen aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging
2. Aa
nvullende accountantscontroles

Experts

Overeenkomst met vakbonden
Voor het punt van overleg met vakbonden geldt dat met vakbonden een overeenkomst wordt afgesloten over werkbehoud. Aangezien ‘werkbehoud’ niet nader in de regeling is gedefinieerd, heeft OSB met vakbonden besproken welke punten daarbij aan de orde zouden moeten komen. Van belang is dat op korte termijn de afspraken worden gemaakt aangezien de regeling vereist dat de werkgever bij de subsidieaanvraag (ex artikel 8 lid 1 NOW) ‘handelt in overeenstemming met een overeenkomst, die door hen voorafgaand aan de subsidieaanvraag wordt aangegaan, inclusief dagtekening,’ met de vakbonden.  

Oproep en ondersteuning OSB
Mocht je overwegen om van deze regeling gebruik te maken, verzoeken wij je vriendelijk dit te melden aan OSB via Jeroen Veldboer of Jan Kerstens. Dan kunnen wij je ook nader informeren over de uitgangspunten voor de overeenkomst met vakbonden. Zo nodig kan ook worden aangegeven en besproken of er behoefte is aan verdere ondersteuning door OSB. 

Gerelateerd