Kosten lidmaatschap

Voor de vaststelling van de contributie dient ieder lid jaarlijks een verklaring van een accountant aan het secretariaat van OSB te overleggen van de in het voorgaande kalenderjaar behaalde omzet*

De contributie bestaat uit een vast en variabel deel:

  • Vast deel € 250,- • Variabel deel 1,15 promille van de omzet over 2018.

De maximale contributie bedraagt € 60.000,- voor het jaar 2019.

REKENVOORBEELD

Een bedrijf heeft een jaaromzet van € 1.250.000,-. Het bedrijf betaalt dat jaar een contributie van:

Vast deel contributie € 250,- Variabel deel contributie: 1,15 promille over € 1.250.000,- = € 1.437,50

Totale contributie € 1687,50

Over de contributie wordt 21% BTW in rekening gebracht.

*Dit geldt niet voor aspirant-leden

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk