Melding arbeidsongevallen

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht ernstige arbeidsongevallen onverwijld telefonisch aan de Arbeidsinspectie (AI) te melden. De melding moet daarna zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de AI worden bevestigd. Doorgaans zal de AI zo snel mogelijk na de melding een onderzoek instellen. Wanneer wordt geconstateerd dat een werkgever heeft verzuimd om een ernstig ongeval te melden zal de Arbeidsinspectie vrijwel altijd een boeterapport opmaken. (boetenormbedrag € 4.500,-)


Wat is een Arbeidsongeval?
Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Dat kan zijn in een bedrijf, een instelling, op een (bouwl)ocatie of bij het werken aan de weg. Kortom, overal waar werknemers aan het werk zijn.
Ongevallen die plaatsvinden op weg naar en van het werk (woon-werkverkeer) worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt. Deze zijn dus niet meldingsplichtig.

Wat is een ernstig arbeidsongeval?
Er is sprake van een ernstig ongeval als het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt of ernstig lichamelijk of geestelijk letsel oploopt. Van ernstig letsel is sprake als een slachtoffer zodanige schade aan de gezondheid heeft opgelopen dat deze -binnen 24 uur- tot opname in een ziekenhuis leidt. Dit ter behandeling of observatie.
Ook als een redelijk medisch vermoeden van blijvende schade aan de gezondheid bestaat, wordt dit als ernstig letsel beschouwd.
Wanneer het slachtoffer echter direct na poliklinische behandeling weer naar het werk of naar huis kan is (doorgaans) geen sprake van ernstig letsel.

Telefoonnummers en adressen voor melding van arbeidsongevallen
Ernstige arbeidsongevallen moeten worden gemeld bij het centrale adres voor meldingen, tips en klachten. Hierover vindt u meer informatie op de site van de arbeidsinspectie.