Participatiewet en quotumwet

De participatiewet en de quotumwet gaan over het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De wetten zijn beide op 1 januari 2015 ingevoerd.

Wat staat er in deze wetten en wat gaan schoonmaakwerkgevers hiervan merken? En hoe helpt OSB de leden?

De participatiewet in het kort
In de participatiewet worden drie wetten samengevoegd: bijstandswet (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en nieuwe instroom in Wajong. De uitvoering van de participatiewet wordt door gemeenten gedaan, hiervoor ontvangen zij een budget van de Rijksoverheid. Het kabinet wil met deze wet meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen in een reguliere baan. Maar het kabinet heeft ook een bezuinigingsdoel van 1,3 miljard euro.

Vanaf 1 januari 2015 kunnen mensen niet meer in de huidige Wsw instromen. Alle mensen die vanaf 1 januari 2015 onder de participatiewet vallen, moeten aan de slag bij gewone werkgevers. Gemeenten kunnen de werkgevers compenseren met loonkostensubsidie. Dit is een bepaald percentage van het wettelijk minimumloon (WML).  Gemeenten kunnen daarnaast ook jobcoaching en een no-riskpolis aan werkgevers aanbieden.

Arbeidsmarktregio’s en werkbedrijven
Er komen 35 werkbedrijven die de schakel tussen de werkgevers en de doelgroep gaan vormen. Deze werkbedrijven zijn er nog niet maar de voorbereidingen zijn volop bezig. De term werkbedrijf is misleidend omdat het geen echt bedrijf is, maar een regionale samenwerking van gemeenten, UWV, werkgevers en werknemers (-organisaties). Meer weten over arbeidsmarktregio’s en werkbedrijven.

Quotumwet
De quotumwet verplicht werkgevers met 25 of meer werknemers een bepaald percentage mensen uit de doelgroep van de participatiewet aan te nemen. Als dit percentage, het quotum, niet gehaald wordt, krijgt de werkgever een boete, de quotumheffing. De daadwerkelijke invoering is afhankelijk gemaakt van de afspraak tussen sociale partners in het Sociaal Akkoord. Hierin is afgesproken om 125.000 mensen uit de doelgroep aan het werk te helpen. De overheid neemt 25.000 mensen in dienst, de rest wordt door het bedrijfsleven in dienst genomen. Er komt geen quotumregeling als werkgevers oplopend tot 2026, deze 125.0000 extra banen invullen. OSB werkt samen met de AVWN voor de invulling van de 100.000 banen.

Gevolgen van de participatiewet en quotumwet voor schoonmaakwerkgevers
Heeft u al mensen vanuit deze doelgroep in dienst of bij u gedetacheerd? Dan verandert er voor hen en u niks. De huidige Wsw’ers blijven hun indicatie behouden. De afspraken die u heeft met het SW-bedrijf of gemeente over detacheringen blijven in principe hetzelfde. Ook als u nu al een Wajonger in dienst heeft kan deze bij u blijven werken. De afspraken over de huidige Wajongers blijven via het UWV bestaan. De nieuwe instroom vanaf 1 januari 2015 valt onder de participatiewet.

Doelgroepenregister
Door de invoering van deze wetten komen meer werknemers met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die met of zonder tussenkomst van een gemeente, UWV of SW-bedrijf bij een bedrijf solliciteren. Deze mensen hebben een indicatie gekregen dat ze tot de doelgroep van de participatiewet behoren. In het doelgroepenregister  kunt u nagaan of iemand tot de doelgroep behoort.

OSB ontwikkelt instrument: ‘Mens op maat’
Iedere werknemer vanuit de doelgroep telt mee voor het 100.000 banenplan en quotumwet. Het is ook belangrijk dat u goede begeleiding kunt bieden aan deze werknemers. OSB heeft hiervoor een instrument ontwikkeld. Zie artikel uit OSB magazine: ‘Medewerkers met een beperking: een last of voordeel?.

Schoonmaakwerkgevers gaan inclusief
De schoonmaakbranche is een zeer geschikte branche om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. Daarom doet OSB mee met het project: Werkgevers gaan inclusief.  OSB kan dit niet alleen, wij hebben daarbij de hulp nodig van alle schoonmaakwerkgevers. Wilt u meedoen met dit project om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden? Meld u aan via e.simons@osb.nl

OSB ondersteunt werkgevers
Maar hoe ga je aan de slag als werkgever met deze doelgroep? Kun je iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt zomaar overal laten werken? Waar vind je deze mensen? Allemaal vragen waar u mee te maken krijgt als u aan de slag gaat met het inclusieve werkgeverschap. Zaken waarin wij u als OSB kunnen ondersteunen. Wat doen we in 2015 voor OSB leden?

Meer weten?
Ministerie SZW
Cedris
AWVN
Divosa
Brochure ‘Werkgevers gaan inclusief’
Of bel OSB (Evelyne Simons) (073) 648 38 50.

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Adema: beeld van Asscher achterhaald

Het beeld dat Tweede Kamerlid Lodewijk Asscher neerzet over de schoonmaaksector, sluit niet aan bij de huidige werkelijkheid. Aldus reageert OSB-voorzitter Piet Adema op een vraaggesprek met de oud-minister in Trouw. In de krant van dinsdag 23 april vertelt Asscher er trots op te zijn dat in zijn periode als minister schoonmakers weer in dienst Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Staatssecretaris van Ark (Ministerie SZW): ‘Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking’

Staatssecretaris van Ark heeft bekend gemaakt een reeks maatregelen en extra investeringen in te gaan zetten om problemen aan te pakken die nu spelen bij werk voor mensen met een arbeidsbeperking die zelf niet het minimumloon kunnen verdienen. Op vier punten worden stappen gezet voor verbeteringen bij het werken met een arbeidsbeperking: Regels worden eenvoudiger Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Staatssecretaris van Ark wil inkoop diensten mee laten tellen

Vrijdag 7 september jl. heeft staatssecretaris van Ark (Ministerie SZW) aan de Tweede Kamer laten weten, inkoop van diensten voor de banenafspraak mee te laten tellen bij de inkopende werkgever. Dit schrijft ze in een brief waarin een breed offensief wordt gepresenteerd om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Participatiewet, banenafspraak en quotum: we praten u bij in 10 minuten

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Deze pagina is alleen voor leden van OSB te bekijken. Log in via bovenstaand formulier of word lid van OSB.

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Gemeenteraadsverkiezingen: kansen voor schoonmaak-en glazenwassersbedrijven

Het bedrijfsleven is van groot belang voor de lokale overheid en omgekeerd. Bedrijven zorgen voor banen, voor welvaart, een dynamische gemeente en een levendige stad. Dankzij hun (financiële) steun bloeien veel lokale initiatieven. Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, dat groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt. Het loont Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Wet verdringingstoets is door de Eerste Kamer aangehouden

Op dinsdag 6 maart behandelde de Eerste Kamer het wetvoorstel Verdringingstoets. Daar is besloten de wet aan te houden. Dit heeft als gevolg dat initiatiefneemster Sadet Karabulut (SP) gaat zorgen voor een nadere onderbouwing. De behandeling wordt nu op een later moment voortgezet. Er is nog geen nieuwe datum bekend. Verdringingstoets Het wetsontwerp Verdringingstoets is Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

OSB stuurt brief aan Eerste Kamer: steun voor verdringingstoets

Op dinsdag 6 maart behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Verdringingstoets. Dit wetsvoorstel is een initiatief van Tweede Kamerlid Sadet Karabulut (SP). OSB steunt dit wetsontwerp dat in februari 2017 al door de Tweede Kamer is aangenomen. Deze voorgenomen wet regelt dat gemeenten vooraf moeten toetsen of er sprake is van verdringing van betaald werk Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

OSB ziet kansen in uitstel quotumheffing overheidswerkgevers

Op vrijdag 16 februari heeft de Ministerraad besloten om de quotumheffing voor overheidswerkgevers uit te stellen. De dreiging van inbesteden van schoonmaak door overheidswerkgevers wordt hierdoor minder. Overheidswerkgevers hebben in 2016 hun aandeel in de banenafspraak voor dat jaar niet gehaald. Er moesten eind van dat jaar 20.500 extra banen zijn gecreëerd door overheids-en marktwerkgevers Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

MKB-NL en VNO-NCW steunen OSB in strijd tegen inbesteding

Zowel MKB-Nederland als VNO NCW hebben zich uitgesproken tegen inbesteding door overheden. Aanleiding voor deze berichtgeving is een motie die op 14 december jl. door CDA en VVD is ingediend. In deze motie wordt voorgesteld om een digitaal register inbesteden in te richten. Deze motie is in samenwerking met MKB-Nederland ingediend om de transparantie voor bedrijven Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

VNO NCW organiseert op 13 september van 11.30 tot 13.30 uur een lunchbijeenkomst over aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De bijeenkomst is gratis en ook toegankelijk voor OSB leden. Hoe gaat het met het aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Aart van der Gaag, Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Specialistische schoonmaak: beroep met goede kansen op werk

Het UWV heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin de kansen voor laagopgeleiden worden beschreven. Er is ook een praktijkgids ‘Kansen voor laagopgeleiden’ uitgebracht. Deze laatste is bedoeld voor professionals die laagopgeleiden helpen bij het zoeken naar werk. Met name in de specialistische schoonmaak zijn er veel kansen voor mensen met opleidingen op het niveau basisschool, Lees meer…

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms

Plaats een reactie Lees verder →

Persbericht: Dienstverlenende branches roepen op tot Dienstenpact

Actief beleid om onderkant arbeidsmarkt te versterken en werkgelegenheid te behouden Den Haag, 26 juni 2017 – De brancheorganisaties OSB (schoonmaak), Veneca (bedrijfscatering) en de Nederlandse Veiligheidsbranche (beveiliging) overhandigen op dinsdag 27 juni om 13:45 uur een whitepaper aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin roepen de branches regering en parlement met Lees meer…

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →

Doelgroepenregister banenafspraak

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Deze pagina is alleen voor leden van OSB te bekijken. Log in via bovenstaand formulier of word lid van OSB.

Auteur Evelyne Simons

Beleidsadviseur

Plaats een reactie Lees verder →