Terugblik speerpunten reconditionering 2017

In 2017 is het Platform aan de slag geweest met onder andere:

Opleidingen
Per 1 januari 2017 is de brede vakopleiding verdwenen en kennen we een basisvakopleiding met aanvullende modules:

  • basisopleiding reiniging na calamiteiten inclusief onderdeel uitvoering salvage: via SVS, 5 lesdagen van 7 uur, RAS-bijdrage van 580 euro;
  • vervolgmodule reiniging na calamiteiten met hogedrukreinigen steen of metaal/kunststof, vervuiling ‘roet’: deze module gaat lopen via SVS;
  • aanvullende module glasbewassing (gondel/rolsteiger en/of permanente hangladder): via SVS, RAS-bijdrage van 500 euro;
  • aanvullende module hoogwerker/IPAF: via SVS, RAS-bijdrage van maximaal 200 euro;
  • kadermodule salvage en reconditionering: via SVS, geen vergoeding;
  • basisopleiding direct leidinggevenden niveau 1 of 2: via SVS, zit in 2018 vergoeding op van 1.400 euro.

Maak gebruik van de opleidingen en leid werknemers op, want Stichting Salvage gaat hier beter op controleren!

Voor meer informatie over of inschrijven voor de opleidingen: check de website van SVS (link naar  https://www.svs-opleidingen.nl/Home)

CAO
Het platformbestuur heeft in 2017 twee keer gesproken met de vakbonden (CNV Vakmensen en FNV Schoonmaak) over reconditionering. Hoe zit het vak in elkaar, wat maakt het zo anders dan reguliere schoonmaak. Doel is vakbonden inzicht te geven in onze branche zodat zij begrijpen waarom afwijking in het B-deel van de CAO op sommige punten noodzakelijk is. Ook hebben we onze contactpersonen uitgenodigd om mee te gaan naar een aantal schades. De eerste bezoeken zijn gebracht en hier wordt positief op terug gekeken.

Code
We zijn bezig geweest om de Code Verantwoordelijk Marktgedrag onder de aandacht te brengen van individuele verzekeraars. Doel is om de doorgeschoten marktwerking tegen te gaan. De Code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen aan. Het mooiste zou zijn geweest als het Verbond van Verzekeraars de Code overkoepelend zou omarmen. Hier blijkt echter vooralsnog onvoldoende draagvlak voor. Het Verbond vindt dit de verantwoordelijkheid voor de individuele verzekeraars en het Verbond heeft dit in de werkgroep Brand aangestipt.

Communicatie
De tweede Nieuwsbrief reconditionering is verschenen op 27 maart 2017. Verder zijn we een communicatieplan aan het maken voor reconditionering dat past binnen de kaders van het communicatieplan van OSB breed. Qua bijeenkomsten hebben we een ledenbijeenkomst (alleen voor OSB-leden) gehad op 8 mei 2017 en een geslaagde brede themabijeenkomst op 10 oktober 2017 in Soest.

Lobby
Speerpunten zijn NIVRE en het Verbond van Verzekeraars. Doel is om als Platform aanspreekpunt/loket te zijn van deze partijen en om de relatie te verbeteren. In 2017 hebben contacten en/of gesprekken plaatsgevonden met beide partijen. Tijdens gesprek met NIVRE is onder andere gesproken over een standaardbestek. Dit kan misverstanden en miscommunicatie voorkomen. NIVRE heeft aangegeven open te staan voor een standaardbestek.

Stichting Salvage
Verbeterpunten over kwaliteitscriteria voor de schadestopbedrijven, die opgehaald zijn tijdens de brede bijeenkomst op 10 oktober 2017 zijn besproken met Brenda Reinders en Geerlof van Loo.

Facturatieproces
Er is een mail gestuurd aan contactpersonen bij verzekeraars en expertisebureaus. Het OSB-platform Reconditionering heeft de afgelopen periode met een aantal opdrachtgevers gesproken over het facturatieproces van recondioneringswerkzaamheden. Eén van de knelpunten waar reconditioneerders tegenaan lopen is het proces van facturatie in de branche en meer specifiek de tijdsduur tussen het einde van de werkzaamheden en het betaald krijgen van de gemaakte kosten. Vooral de procesafspraken en de performance van alle betrokkenen in de keten zijn bepalend voor de termijn tussen operationeel opleveren en het betaald krijgen van de factuur. Denk hierbij aan afgesproken doorlooptijden voor het goedkeuren van kostenoverzichten en procesafspraken rond deelfacturen of deelbetalingen.

Met een aantal verzekeraars is deze problematiek besproken en nagedacht over hoe dit soepeler zou kunnen lopen met minder financiële impact voor de reconditioneerders. In onze mail worden een aantal suggesties gedaan inzake  zekerheid rondom betaling, doorlooptijd tot aanbod factuur bij verzekeraar (akkoord expert), eigen risico /verhalen van BTW en verwerken Akte van Cessie. De eerste reacties hierop komen nu binnen. Deze zullen wij tijdens de bijeenkomst in april terugkoppelen.

Coördinatie rampen
Het platform heeft ideeën om nadere invulling te geven aan het nationale rampenplan. Hiervoor is een document opgesteld waarover (vervolg)overleg gevoerd gaat worden met de Stichting Salvage.

 

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms